پرسشهای متداول


به دنبال کلمه
1. نحوه دریافت صورتحساب را از طریق . ( کارت/سپرده) اعلام نمایید ؟

آنی-بانک-انصار: با شماره گیری 763* ارسال گزینه(1) موجودی و با وارد نمودن اطلاعات کارت شامل (رمز دوم کارت ، ccv2 ، تاریخ انقضاء )نسبت به دریافت 3 گردش آخر حساب خود اقدام نمایید.
تلفن-بانک انصار: با شماره گیری 48049 -021 و با وارد نمودن شماره کارت و صرفا رمز دوم کارت عابر خود، صورتحساب 3 گردش آخر حساب و از طریق ارسال فکس حداکثر 4 گردش آخر را دریافت نمایید.
از طریق سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com در قسمت پرداخت قبض ، با وارد نمودن شماره کارت و اطلاعات کارت عابرشامل ( رمز دوم کارت ، کد cvv2و تاریخ انقضای کارت) صورت حساب حداکثر 4 گردش آخرکارت عابر را دریافت نمایید.
برای دریافت صورت حساب با بیش از 4 گردش از طریق
همراه-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری همراه-بانک در قسمت "سپرده ها "، دریافت صورت حساب را تا 50 رکورد مشاهده نماید.
اینترنت-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری اینترنت-بانک در قسمت "سپرده ها" و سپس انتخاب گزینه سپرده ها در یک نگاه سپرده مورد نظر را انتخاب و نسبت به دریافت صورت حساب تا سال 96 ، هزار رکورد و سال 97 سه هزار رکورد اقدام نمایید.
تلفن-بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری تلفن-بانک با انتخاب گزینه" مدیریت سپرده" ارسال صورت حساب مورد نظراز طریق فکس تا 100 رکورد امکانپذیر می باشد.
دستگاه خودپرداز : انتخاب گزینه "صورت حساب "دریافت 10 گردش آخر
امکان پذیر می باشد .
در غیر اینصورت به همراه کارت ملی خود به نزدیکترین شعبه بانک انصار برای دریافت صورت حساب مورد نظر می توانید مراجعه نمایید .
2. نحوه دریافت موجودی کارت از طریق درگاه (خودپرداز/آنی-بانک/تلفن-بانک/اینترنت-بانک/همراه-بانک) را اعلام نمایید ؟
دستگاه خودپرداز انصار: با مراجعه به دستگاه خودپرداز کلیه بانک ها و بعد از وارد نمودن کارت عابر، گزینه موجودی را انتخاب و از موجودی کارت عابر خود مطلع گردد.
آنی-بانک-انصار: با شماره گیری 763* و ارسال گزینه 1(موجودی) و انتخاب گزینه کارت و سپس با وارد نمودن اطلاعات کارت شامل( شماره کارت ، رمز دوم کارت، کد cvv2 و تاریخ انقضای کارت) از موجودی کارت خود مطلع گردد. با شماره گیری 763* و ارسال گزینه 1(موجودی) و انتخاب گزینه سپرده ، پس از وارد نمودن رمز ورود به آنی-بانک که آن را از شعبه دریافت نموده نسبت به موجودی سپرده خود مطلع گردد.
تلفن-بانک انصار : با شماره گیری 48049 -021 با انتخاب کلید ورود با کارت، و وارد نمودن شماره کارت و صرفا رمز دوم کارت عابر از موجودی کارت خود مطلع گردد.
اینترنت-بانک انصار: با وارد نمودن رمز و نام کاربری دریافت شده از شعبه، به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com مراجعه و گزینه اینترنت-بانک را انتخاب و بعد از ورود گزینه سپرده ها را انتخاب و بعد گزینه سپرده ها در یک نگاه را انتخاب و در نهایت سپرده مورد نظر را انتخاب و از موجودی سپرده خود مطلع کرد.
همراه-بانک انصار : با ورود به نرم افزار همراه-بانک و وارد نمودن رمز و نام کاربری دریافت شده از شعبه، به قسمت سپرده ها مراجعه و نسبت به موجودی سپرده مورد نظر خود مطلع گردید.


3. چگونه می توان شماره شبای حساب را از طریق درگاه ( سایت/خودپرداز/آنی-بانک/تلفن-بانک/ اینترنت-بانک و همراه-بانک دریافت نمود؟
از طریق سایت-بانک-انصار :
با وارد شدن به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ، در وسط صحفه 8 دایره مشاهده می شود که یکی از آنها شناسه بانکی (دریافت شماره شبا) می باشد . با وارد شدن به آن، 3 گزینه ( الف- تبدیل شماره کارت به شبا ب- تبدیل شماره سپرده به شبا ج- تبدیل شماره شبا به سپرده ) وجود دارد.
در مرحله اول با داشتن شماره کارت و کد ملی و در مرحله دوم با داشتن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید.
از طریق خودپرداز بانک انصار :
با وارد نمودن کلید ثبت و انتخاب شماره شبا و ارائه شماره کارت انصار می توانید شماره شبای کارت خود را دریافت نمایید .
از طریق آنی-بانک-انصار :
ارائه شماره شبا از طریق کارت توسط آنی-بانک امکانپذیر نمی باشد.
با شماره گیری 763* و انتخاب گزینه شماره 7 (سایر) و ارسال گزینه 0 (ادامه) و ارسال گزینه 6 (شبا) با وارد نمودن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید
از طریق تلفن-بانک انصار:
ارائه شماره شبا از طریق کارت توسط تلفن-بانک امکانپذیر نمی باشد.
با داشتن رمز تلفن-بانک و داشتن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید
از طریق اینترنت-بانک و همراه-بانک :
با داشتن رمز ورود به سیستم اینترنت-بانک و همراه-بانک با انتخاب سپرده مورد نظر می توانید شماره شبای خود را رؤیت نمایید.
  1